Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach w ramach projektu „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”

Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach w ramach projektu „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”

Nasza placówka realizuje grant pn. Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej im. T. Piekarza w Harbutowicach w związku z zagrożeniem COVID-19 w ramach projektu „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”.

Cele główny grantu: Organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników i wolontariuszy, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez nagrodzenie pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami poprzez poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej  w Harbutowicach poprzez organizację odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników  i wolontariuszy w związku  z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi  : 175.455,- zł   z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

  • 134.415 zł  Dodatki do wynagrodzeń, premie, nagrody dla Pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami, świadczących usługi  

                  bytowe, opiekuńcze, edukacyjne przez okres do 3 miesięcy;

  • 41.040 zł    Dofinansowanie w zakresie wykonania testów dotyczących zakażenia wirusem dla Pracowników DPS Harbutowice

Okres realizacji grantu: od 8 lipca  2020 r. do 15 grudnia 2020 r.

W wyniku realizacji grantu zapewniona zostanie opieka nad mieszkańcami poprzez:

  1. wykonanie badań na obecność wirusa SARS-CoV-2  u pracowników DPS,
  2. wypłatę nagród  za pracę w okresie 3 miesięcy, dla pracowników DPS mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami,

Projekt „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 – Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.