PRACOWNIE WTZ W MYŚLENICACH

 1. Pracownia kulinarna

Celem pracowni jest nauka  czynności związanych z przygotowywaniem posiłków, poznawaniem zasad zdrowego odżywiania, zasad higieny oraz nauka obsługi urządzeń AGD.  W pracowni kształtowane są umiejętności związane nauką planowania zakupów, oszczędnego gospodarowania budżetem. Poprzez prace grupowe i indywidualne w pracowni kształtowane są cechy uczestników tj.  poczucie odpowiedzialności za wykonane zadania, umiejętność współdziałania i współpracy.

Zakres działań pracowni kulinarnej:

 • przygotowanie potraw
 • poznawanie  zasad zdrowego żywienia, wartości produktów odżywczych
 • rozwój umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie
 • kształtowanie umiejętności poczucia estetyki przygotowanych potraw, czystości i dokładności oraz umiejętności podawania posiłków
 • nabywanie praktycznej umiejętności obsługi sprzętów AGD (mikser, maszynka do mięsa, kuchenka, piekarnik, patelnie elektryczne, czajniki itp)
 • kształtowanie umiejętności planowania i realizowania zakupów do pracowni
 • prowadzenie treningu ekonomicznego
 • rozwijania zainteresowań i umiejętności praktycznych związanych z pracownią
 • podtrzymywanie umiejętności szkolnych
 • doskonalenie czynności życia codziennego 
 • rozwijanie i kształtowanie nawyków higienicznych
 • kształtowanie komunikacji społecznej, oraz integracji w grupie
 1. Pracownia politechniczna

Celem pracowni jest zapoznanie uczestników z narzędziami  stolarskimi  oraz zasadami ich używania, z uwzględnieniem przepisów bhp. Podczas zajęć uczestnicy  nabywają umiejętności obróbki drewna, wycinania, malowania, wykonywania  prostych prac konserwatorskich w WTZ.

Zakres działań pracowni politechnicznej:

 • nauka czynności  związanych z obróbką drewna ( tj.  czyszczenie, cięcie, klejenie drewna, malowanie) 
 • wycinanie elementów ozdobnych  piłą taśmową 
 • wykonywanie półek, kwietników, ramek, karmników
 • malowanie elementów drewnianych, metalowych
 • odnawianie starych ławek, mebli itp.
 • współpraca z innymi pracowniami np. poprzez wykonywanie elementów do zdobienia dla pracowni plastyczno-zdobniczej
 • wykonywanie prostych prac naprawczych na terenie WTZ oraz dbanie o teren zielony przy WTZ
 • prowadzenie treningu ekonomicznego
 • rozwijania zainteresowań i umiejętności praktycznych związanych z pracownią
 • podtrzymywanie umiejętności szkolnych
 • doskonalenie czynności życia codziennego 
 • rozwijanie i kształtowanie nawyków higienicznych
 • kształtowanie komunikacji społecznej, oraz integracji w grupie
 1. Pracownia plastyczno – zdobnicza 

Celem pracowni jestrozwijanie sprawność manualnej uczestników, koordynacji przestrzenno – ruchowej oraz ekspresji twórczej, w tym estetyki, wyobraźni, umiejętności wyrażania emocji, w tym: 

– nauka różnych technik plastycznych i dziewiarskich, 

– pobudzanie wyobraźni, rozbudzanie fantazji twórczej,

– kształtowanie potrzeb estetycznych, cierpliwości,

– nauka dokładności wykonywanych prac,   

– rozwijanie indywidualnych talentów i uzdolnień, 

– promowanie twórczości artystycznej, 

– usprawnianie zdolności manualnych poszczególnych uczestników,

– dbałość o estetykę stanowiska pracy,  

– podnoszenie wiary we własne siły. 

Ze względu na zajęcia teatralne przeprowadzane w ramach pracowni plastyczno – zdobniczej wyznaczone są następujące cele:

– kształtowanie wyobraźni,

– kształtowanie poczucia estetyki,

– rozwijanie aspiracji twórczych,

 -uświadomienie sobie własnych ograniczeń i zdolności,

 -praca nad sobą,

 -rozwijanie umiejętności komunikowania potrzeb, wyrażania własnych uczuć,

 -rozbudzenie i rozwinięcie zainteresowań uczestnika, pomoc w osiągnięciu przez niego umiejętności, swobody i łatwości obcowania w towarzystwie poprzez taniec,

 -poznanie możliwości własnego ciała,

 -kształtowanie umiejętności pracy w grupie,

 -kształtowanie umiejętności koncentracji,

 -kształtowanie umiejętności posługiwania się własnym głosem,

 -kształtowanie umiejętności samokrytyki,

 -wzbudzenie zainteresowań literaturą,

 -poszerzenie wiedzy na temat budowy sztuki teatralnej,

 -kształtowanie umiejętności interpersonalnych,

 -rozwijanie empatii,

 -kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,

 -doskonalenie umiejętności w zakresie kultury żywego słowa,

 -kształtowanie pozytywnego stosunku do teatru jako dziedziny sztuki i miejsca spotkań z kulturą.

Zakres działań pracowni plastyczno-zdobniczej:

 • nauka technik plastycznych
 • przygotowywanie dekoracji do spektakli teatralnych
 • zdobienie przedmiotów 
 • wykonywanie prac technicznych (kartki okolicznościowe, ozdoby z różnych materiałów, prace z bibuły)
 • kształtowanie twórczości własnej
 • wykonywanie form przestrzennych z drewna, masy solnej, gipsu
 • przygotowywanie prac konkursowych o  tematyce plastycznej
 • przygotowywanie przedstawień teatralnych
 • przygotowywanie prac na wystawy promujące twórczość osób niepełnosprawnych
 • prowadzenie treningu ekonomicznego
 • rozwijania zainteresowań i umiejętności praktycznych związanych z pracownią
 • podtrzymywanie umiejętności szkolnych
 • doskonalenie czynności życia codziennego 
 • rozwijanie i kształtowanie nawyków higienicznych
 • kształtowanie komunikacji społecznej, oraz integracji w grupie
 1. Pracownia muzykoterapii 

Celem pracowni muzykoterapii  jest rozwijanie zdolności wokalnych, kształtowanie słuchu, kształtowanie umiejętności wyrażania siebie i swoich uczuć przez muzykę.

Zakres działań pracowni muzykoterapii:

 • pobudzenie aktywizacji
 • poprawianie samopoczucia i samooceny
 • rozwijanie zdolności twórczych poprzez improwizacje muzyczną
 • usuwanie napięcia fizycznego
 • relaksacja
 • nauka gry na  instrumentach muzycznych
 • nauka śpiewu
 • przygotowywanie utworów muzycznych do prezentacji scenicznych i teatralnych
 • prowadzenie treningu ekonomicznego
 • rozwijania zainteresowań i umiejętności praktycznych związanych z pracownią
 • podtrzymywanie umiejętności szkolnych
 • doskonalenie czynności życia codziennego 
 • rozwijanie i kształtowanie nawyków higienicznych
 • kształtowanie komunikacji społecznej, oraz integracji w grupie
 1. Pracownia komputerowa 

Celem pracowni jest nauka  podstaw obsługi komputera, korzystania z narzędzi internetowych oraz edukacja z wykorzystaniem programów komputerowych.

Zakres działań pracowni komputerowej:

 • nauka podstaw obsługi komputera 
 • przepisywanie tekstów
 • tworzenie samodzielnych tekstów  i redagowanie strony internetowej
 • korzystanie z zasobów internetu
 • obsługa drukarki i niszczarki do papieru
 • korzystanie z programów graficznych (paint, powerpoint) 
 • tworzenie gazetki warsztatowej i  ulotek informacyjnych
 • kształtowanie umiejętności pisania pism urzędowych, CV, życiorysu 
 • nauka i utrwalanie umiejętności obsługi sprzętów cyfrowych (aparat, kamera)
 • prowadzenie treningu ekonomicznego
 • rozwijania zainteresowań i umiejętności praktycznych związanych z pracownią
 • podtrzymywanie umiejętności szkolnych
 • doskonalenie czynności życia codziennego 
 • rozwijanie i kształtowanie nawyków higienicznych
 • kształtowanie komunikacji społecznej, oraz integracji w grupie
 1. Pracownia cukiernicza

Cel pracowni jest  nauka umiejętności  przygotowywania   wyrobów cukierniczych.

Zakres działania pracowni cukierniczej:

 • nauka wykonywania wyrobów cukierniczych zgodnie z przepisem
 • naukę planowania zakupów 
 • poznawanie nowych technik cukierniczych 
 • nauka umiejętności obsługiwania sprzętu i urządzeń  AGD
 • nauka dbania  o stanowisko pracy
 • -nauka dbania o odpowiednią jakość surowców wykorzystywanych  do przygotowania wypieków 
 • udział w treningu ekonomicznym
 • udział w praktykach zawodowych
 1. Pracownia kulturalno – artystyczna

Cel pracowni jest prowadzenie terapii przez sztukę oraz promowanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. 

Zakres działań pracowni kulturalno-artystycznej:

 • teatroterapia
 • choreoterapia
 • poznawanie kultury i  sztuki 
 • doskonalenie  technik  plastycznych
 • udział w treningu ekonomicznym
 • rozwijanie ekspresji twórczej
 • nauka umiejętności korzystania z oferty kulturalnej
 • nauka planowania czasu wolnego 
 • promowanie twórczości osób niepełnosprawnych.