Poradnik dla kandydatów do WTZ

 1. Warsztaty  prowadzą  listę osób niepełnosprawnych oczekujących na przyjęcie do WTZ.
 2. Do Warsztatów przyjmowane są osoby niepełnosprawne posiadające w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wskazanie do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.
 3. Podstawą do wszczęcia procedury kwalifikacyjnej jest złożenie przez kandydata na uczestnika:
 • ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • podania o przyjęcie
 1. Kandydat jest zobowiązany do wypełnienia Karty Informacyjnej Kandydata oraz do przedłożenia  posiadanych dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg  nauczania i  zatrudnienia.
 2. W.w  dokumenty dotyczące Kandydata na uczestnika Warsztatów będącego jednocześnie mieszkańcem DPS  przedkłada Dział Socjalno- Terapeutyczny DPS.
 3. Kwalifikacji  kandydatów na uczestników Warsztatów  dokonuje Zespół Kwalifikacyjny. 
 4. Zespół Kwalifikacyjny przeprowadza analizę zebranej dokumentacji, dokonuje oceny oraz podejmuje decyzję dotyczącą przyjęcia kandydata w poczet uczestników Warsztatów. 
 5. Decyzje Zespołu Kwalifikującego podejmowane są w obecności co najmniej
  5 członków.  Do podjęcia decyzji niezbędna jest obecność Przewodniczącego Zespołu bądź Z-cy Przewodniczącego Zespołu.
 6. Decyzje Zespołu podejmowane są zwykłą większością głosów, a w sytuacji równowagi decyduje głos kierującego posiedzeniem Zespołu. 
 7. Decyzje Zespołu wymagają  zatwierdzenia przez  Dyrektora  DPS w Harbutowicach
  i Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach dokonanego
  w formie pisemnej na protokole zespołu kwalifikującego. 
 8. W sprawach nierozstrzygniętych   lub spornych  związanych z kwalifikacją uczestników  ostateczną  decyzję  podejmuje jednoosobowo Dyrektor DPS w Harbutowicach
 9. W razie odmowy przyjęcia do Warsztatów kandydat ma prawa do złożenia odwołania od  decyzji Zespołu do  Dyrektora DPS w Harbutowicach.
 10. Decyzja Dyrektora DPS w Harbutowicach wydana w wyniku odwołania od decyzji Zespołu Kwalifikującego jest ostateczna. 

Szczegółowych informacji na temat kwalifikacji uczestników  udziela Kierownik WTZ:

Telefony kontaktowe:

 12 373 08 00  lub 12 273 30 68