Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ im. TADEUSZA PIEKARZA W HARBUTOWICACH

Postanowienia ogólne.

Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach zwanego w dalszej części „Domem” określa:
▪ Podstawy prawne funkcjonowania.
▪ Informacje ogólne i opis Domu.
▪ Szczegółowy zakres zadań Domu.
▪ Tryb przyjmowania mieszkańców i zasady odpłatności.
▪ Formy zarządzania i strukturę organizacyjną Domu.
▪ Zadania i zakres działania poszczególnych elementów struktury organizacyjnej.

§1 PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA

Dom Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach, działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa a w szczególności:
1. ustawy o samorządzie powiatowym.
2. ustawy o pomocy społecznej.
3. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
4. ustawy o finansach publicznych.
5. ustawy o rachunkowości.
6. ustawy o zamówieniach publicznych.
7. ustawy o pracownikach samorządowych.
8. aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.
9. Statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego.

§2 INFORMACJE OGÓLNE I OPIS DOMU

1. Dom Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach położony jest we wsi Harbutowice, przy drodze wojewódzkiej Nr 956, gmina Sułkowice, Powiat Myślenicki, Województwo Małopolskie.
2. Adres Domu: Harbutowice 1, 32-440 Sułkowice.
3. Adres e-mailowy : dpsharbutowice@poczta.fm
4. Telefon : centrala – 12 273 20 02, fax – 12 373 08 10, admin. 12 273 30 67.
5. Dom Pomocy Społecznej w Harbutowicach zajmuje ogrodzoną działkę o pow. 2,65 ha. Na działce tej znajdują się dwa budynki oznaczone literami A i B.
W budynku A mieści się administracja Domu, kuchnia stołówka, magazyny, pracownie terapeutyczne oraz trzy oddziały mieszkalne (I, II, III). Budynek ten zamieszkuje 61
osób. W budynku B znajduje się jeden oddział mieszkalny (IV), w którym zamieszkuje 14 osób. Ponadto budynek ten mieści Warsztaty Terapii Zajęciowej, pralnię i kotłownię.
Działkę porasta wiele starych drzew jako pozostałość dawnego parku dworskiego. Pracownicy Domu i WTZ wraz z mieszkańcami i uczestnikami dbają o stałe upiększanie terenu. Park służy mieszkańcom i uczestnikom WTZ jako obszar terapeutyczny
oraz rekreacyjno – wypoczynkowy. Dla pracowników i gości wydzielone są utwardzone parkingi.

§3 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ DOMU

1. Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Myślenickiego, utworzoną i działającą na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.
2. Nadzór nad Domem sprawuje Starosta Myślenicki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.
3. Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, świadczącą usługi osobom dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie, kobietom i mężczyznom, wymagającym całodobowej opieki w zakresie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, o standardzie ustalonym dla domów pomocy społecznej w zakresie i w formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających oraz umożliwia i organizuje pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
4. W zakresie potrzeb bytowych Dom zapewnia:
a)  miejsce zamieszkania,
b)  wyżywienie,
c)  odzież i obuwie,
d)  utrzymanie czystości,

5. Usługi opiekuńcze świadczone przez Dom obejmują:
a)  udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b)  pielęgnacji,
c)  niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych

5. Dom świadczy usługi wspomagające polegające na:

a)  umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
b)  podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
c) umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
d)  zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
e)  stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
f)  działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,
g)  pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do usamodzielnienia,
h)  zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
i)  finansowaniu mieszkańcowi domu nie posiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego o którym mowa w art.37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ,
j)  zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,
k)  sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.
7. W zakresie usług opiekuńczych i wspomagających Dom zapewnia:
a)  świadczenie pracy socjalnej,
b)  organizację terapii zajęciowej w pracowniach terapii na terenie Domu i w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
c)  organizację świat, uroczystości okazjonalnych oraz udział w imprezach kulturalnych i turystycznych,
d)  możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem,
e)  regularny kontakt z dyrektorem domu , w określonych dniach , podanych do wiadomości w dostępnym miejscu,
f)  sprawienie pogrzebu zgodnie wyznaniem zmarłego mieszkańca domu
8. Zakres i poziom usług, o których mowa wyżej ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca.
9. W Domu działa Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny składający się z pracowników Domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Do jego podstawowych zadań należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia oraz wspólna z mieszkańcami domu ich realizacja. Plan ten powinien być opracowywany z udziałem mieszkańca jeżeli jest to możliwe ze względu na jego stan zdrowia i gotowość do uczestniczenia w nim.
10. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca , koordynuje pracownik Domu zwany pracownikiem pierwszego kontaktu, wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeli wybór jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca.
11. Oddziały – grupy mieszkaniowe zorganizowane są w sposób uwzględniający płeć oraz stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców w Domu.
12. Szczegółową organizację i działanie Domu określa regulamin wewnętrzny, ustalony przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii mieszkańców i pracowników.
13. Obowiązki mieszkańców Domu określone regulaminem nie mogą być nadmierne w stosunku do ich możliwości.
14. Mieszkańcy korzystają ze wszystkich praw zagwarantowanych dla obywateli przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapewniającym im bezpieczeństwo osobiste.

§4 TRYB PRZYJMOWANIA I ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W DOMU

1. Podstawę przyjęcia do Domu stanowi decyzja o skierowaniu określonej osoby wydana przez właściwy organ gminy oraz decyzja o umieszczeniu, wydana przez Starostę Powiatu Myślenickiego.
2. W szczególnych przypadkach umieszczenie w Domu może nastąpić na podstawie orzeczenia sądu, bez zgody zainteresowanego.
3. Mieszkańcy umieszczani są do Domu w kolejności, zgodnie z listą oczekujących na umieszczenie prowadzoną przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie
4. W nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie w Domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia o domach pomocy społecznej z dnia 27.08.2012 r.
5. Osobę skierowaną do Domu melduje się na czas nieokreślony zgodnie z decyzją właściwego organu, chyba że osoba lub jej przedstawiciel ustawowy wystąpi z innym wnioskiem.
6. Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny tego domu ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę do opracowania indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu.
7. Dyrektor Domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu.
8. Osobę, która przybyła do domu, przyjmuje dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.
9. O przyjęciu do Domu osoby Dyrektor Domu zawiadamia PCPR w Myślenicach oraz właściwy Sąd jeżeli mieszkaniec został umieszczony w Domu na podstawie orzeczenia 
sądu.
10. Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
11. Średni miesięczny koszt utrzymania ustala i ogłasza starosta w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do 31 marca każdego roku.
12. Dla osób skierowanych do domu pomocy społecznej odpłatność ustalona jest odrębną decyzją wydaną przez organ kierujący osobę do domu pomocy społecznej.
13. Dla osób skierowanych do Domu decyzją wydaną przez 1 stycznia 2004 roku odpłatność ustalana jest na dotychczasowych zasadach.
14. Mieszkaniec Domu wnosi opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej, w wysokości nie więcej niż 70% swojego dochodu.
15. Nie pobiera się opłaty od mieszkańca za jego dni nieobecności w Domu w wymiarze nie przekraczającym 21 dni w roku kalendarzowym.

§5 FORMY ZARZĄDZANIA I STRUKTURA ORGANIZACYJNA DOMU

I. Zarządzanie.
1. Domem kieruje dyrektor przy pomocy głównego księgowego i kierowników działów.
2. Funkcję zastępcy dyrektora Domu pełni główny księgowy.
3. Głównego księgowego zatrudnia dyrektor Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W Domu występują następujące formy zarządzania:
a)  bezpośrednie:
–  polecenia bezpośrednie,
–  odprawy kierowników działów i pracowników samodzielnych,
–  spotkania z pracownikami
b)  pośrednie:
–  regulaminy oraz instrukcje wewnętrzne,
–  zarządzenia urzędowe władz samorządowych i państwowych,
–  zarządzenia dyrektora,
–  procedury,
–  polecenia porządkowe,
5. Kierownicy działów i koordynatorzy sekcji wykonują zadania powierzone im zakresem czynności, kierują pracą powierzonego zespołu, przestrzegają dyscypliny pracy i przepisów prawa, a także ponoszą odpowiedzialność za terminowe załatwianie spraw przez wszystkich podległych sobie pracowników.
6. Podział czynności pomiędzy poszczególnych pracowników, określają indywidualne zakresy czynności ustalone przez kierowników działów i zatwierdzone przez dyrektora Domu.
7. Zakresy czynności dla kierowników, koordynatorów oraz pracowników wykonujących swe obowiązki w ramach samodzielnych stanowisk pracy ustala Dyrektor Domu.
8. Kopie wszystkich zakresów czynności przechowywane są w aktach osobowych poszczególnych pracowników.
9. Szczegółowe zakresy czynności podlegają bieżącej ocenie i aktualizacji.
II. Struktura organizacyjna
1. W skład Domu wchodzą następujące komórki:
a) Działy:
–  Opiekuńczo – Terapeutyczny
–  Finansowo – Księgowy
–  Administracyjno – Gospodarczy
b) WarsztatyTerapiiZajęciowej

2. W ramach niektórych działów funkcjonują sekcje prowadzone przez koordynatorów.
3. Niektóre zadania wykonywane są przez pracowników samodzielnych podległych bezpośrednio dyrektorowi.
4. Schemat organizacyjny Domu ilustruje załącznik nr 1.
5. Opis struktury organizacyjnej i szczegółowych zadań działalności WTZ, znajduje się w dokumentach wewnętrznych tej jednostki.

§6 ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

I. DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY

1. Planowanie, realizacja i nadzór działań związanych z funkcjonowaniem materialnym Domu.
2. Prowadzenie zaopatrzenia Domu w niezbędne towary w oparciu o Ustawę o zamówieniach publicznych i wewnętrzne procedury.
3. Organizowanie prac usługowych, konserwacyjnych i inwestycyjnych w oparciu o Ustawę o zamówieniach publicznych i wewnętrzne procedury.
4. Sporządzanie planów rzeczowych i projektów technicznych dotyczących prac remontowych i inwestycyjnych.
5. Zakup maszyn i urządzeń oraz koniecznych materiałów w celu właściwego zagospodarowania i funkcjonowania Domu.
6. Zapewnienie niezbędnych warunków do prawidłowego funkcjonowania Domu, zwłaszcza stałego oświetlenia, sprawnego funkcjonowania urządzeń, dostaw ciepłej i zimnej wody, odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.
7. Przygotowanie wyżywienia i zalecanych diet zgodnie z obowiązującymi normami oraz prowadzenie wszystkich spraw z tym związanych.
8. Prawidłowe zabezpieczenie substancji majątkowej Domu przed kradzieżą i zniszczeniem, zachowując przepisy bhp i p.poż.
9. Prowadzenie spraw związanych z przeglądami technicznymi i konserwatorskimi.
10. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia i środków trwałych.
11. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie pralni, kuchni i kotłowni oraz zabezpieczenie ich w odpowiednie materiały służące do pracy.
12. Prowadzenie monitoringu stanu sanitarnego i normatywnego wody i ścieków z lokalnej oczyszczalni.
13. Regularne i punktualne tworzenie i wysyłanie wymaganych sprawozdań.
14. Dbałość o stan zadrzewienia i roślinności z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i estetyki.
15. Analiza i kontrola rachunków i faktur wystawianych przez dostawców i wykonawców prac zleconych.
16. Przyjmowanie, magazynowanie i dystrybucja zakupionych towarów.
17. Organizacja i prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i wykorzystaniem samochodu służbowego.
18. Prowadzenie archiwum Domu.

II. DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Dom jest jednostką budżetową Powiatu Myślenickiego, która prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych i Ustawy o rachunkowości.
Dom prowadzi działalność na mieniu stanowiącym własność Powiatu Myślenickiego. Dział Finansowo-Księgowy wykonuje swe zadania w oparciu o przepisy dotyczące spraw finansowo – księgowych.

Zadania te realizuje w następującym zakresie:
1. Opracowanie rocznych preliminarzy budżetowych.
2. Zabezpieczanie środków finansowych na prowadzenie działalności Domu.
3. Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń należności i zobowiązań.
4. Przygotowywanie wynagrodzeń dla pracowników Domu.
5. Prowadzenie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej.
6. Prowadzenie kalkulacji kosztów oraz terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych.
7. Prowadzenie całokształtu prac z zakresu rachunkowości.
8. Nadzór nad pracami komisji inwentaryzacyjnych przy ustalaniu i rozliczaniu różnicy inwentarzowej.
9. Realizacja operacji finansowych i opracowywanie analiz wyników finansowych i gospodarczych.
10. Prowadzenie sprawozdawczości.
11. Prowadzenie kontroli wewnętrznej na podstawie odrębnego regulaminu.

III. DZIAŁ OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZY

Dział realizuje zadania w zakresie usług :

A . Wspomagających, społecznych, religijnych i kulturalnych:

1. Zapoznawanie mieszkańców z ich prawami, obowiązkami oraz regulaminem Domu.
2. Prowadzenie terapii zajęciowej dla mieszkańców nie uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
3. Prowadzenie zajęć z mieszkańcami, mających na celu ich uczenie i wychowanie i aktywizację poprzez doświadczenia życiowe z elementami nauczania specjalnego.
4. Współpraca z WTZ w zakresie realizacji procesu terapii dla mieszkańców Domu będących uczestnikami WTZ.
5. Sprawowanie opieki nad mieszkańcami w czasie zajęć na terenie Domu i poza nim.
6. Zapewnienie realizacji potrzeb religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca
7. Zapewnienie dostępu do kultury, poprzez wspieranie korzystania z prasy, literatury, teatru i kina.
8. Tworzenie różnorodnych form wypoczynku i rekreacji adekwatnych do stanu zdrowia i percepcji mieszkańców.
9. Organizacja Świąt i uroczystości okazjonalnych.
10. Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców.
11. Stymulowanie, nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodzinami i opiekunami prawnymi. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz współpracy i 
integracji ze środowiskiem lokalnym.
12. Podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia mieszkańców w miarę ich możliwości.
13. Umożliwienie mieszkańcom dobrowolnego udziału w pracach na rzecz Domu, a osobom którym pozwala na to stan zdrowia podejmowanie pracy, szczególnie mającej 
charakter terapeutyczny.
14. Prowadzenie Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego. Współudział w opracowywaniu i realizacji indywidualnych planów wsparcia.
15. Pomoc każdemu mieszkańcowi w załatwianiu jego spraw osobistych.
16. Prowadzenie i rozliczanie depozytów rzeczowych oraz osobistych depozytów pieniężnych mieszkańców.
17. Prowadzenie spraw meldunkowych.
18. Załatwianie wszelkich spraw związanych z odpłatnością za pobyt w DPS i zwrotem odpłatności.
19. Prowadzenie wykazu osób przebywających w Domu.
20. Pisanie sprawozdań ze współpracy z wyznaczonymi przez Sąd opiekunami prawnymi osób ubezwłasnowolnionych.
21. Troska o mieszkańców przebywających na leczeniu poza Domem.
22. Przyjmowanie nowych mieszkańców Domu.
23. Organizowanie zmarłemu mieszkańcowi godnego pogrzebu, zgodnie z jego wyznaniem i miejscowymi zwyczajami.
24. Świadczenie pracy socjalnej
25. Prowadzenie Kroniki Domu.
26. Prowadzenie strony internetowej Domu.

B. Opiekuńczych i pielęgnacyjnych:

1. Sprawowanie całodobowej opieki nad mieszkańcami na terenie Domu oraz w czasie zajęć organizowanych poza nim.
2. Zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa na terenie Domu.
3. Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.
4. Dostosowanie poziomu świadczeń opiekuńczych do zindywidualizowanych potrzeb mieszkańców, ich stopnia psychicznej i fizycznej sprawności, zachowując ich prawo do intymnego i godnego życia oraz respektując ich prawa osobiste i możliwość zachowania samodzielności i wyboru stylu życia.
5. Organizacja życia codziennego i opieki pielęgniarskiej we współpracy z Sekcją Opieki Zdrowotnej.
6. Zabezpieczenie podstawowych świadczeń opiekuńczych , włącznie z karmieniem osób, które same nie mogą tego wykonać i stymulowanie ich do samodzielności.
7. Pomoc w podstawowych czynnościach pielęgnacyjnych: ubieranie, mycie, kąpiel i motywowanie podopiecznych do samodzielności w wykonywaniu tych czynności.
8. Świadczenie usług pielęgnacyjnych w pełnym zakresie niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej-mieszkańca Domu.
9. Utrzymanie czystości i higieny osobistej mieszkańców. W miarę możliwości mieszkańcy mają obowiązek sami dbać o czystość osobistą oraz porządek i czystość w pokojach mieszkalnych.
10. Otaczanie szczególną opieką mieszkańców nowoprzyjętych, tak aby ich adaptacja w nowym środowisku przebiegała możliwie łagodnie.

C. Ogólnych:

1. Wyposażanie miejsca zamieszkania pensjonariuszy w niezbędne meble, sprzęty, pościel oraz środki higieny osobistej.
2. Zabezpieczenie mieszkańców w odzież i obuwie we współpracy z pracownikiem socjalnym Domu.
3. Utrzymanie właściwego poziomu higieniczno-sanitarnego wszystkich pomieszczeń Domu.
4. Wyposażenie Działu w materiały i urządzenia konieczne do prawidłowej realizacji zadań Działu.
5. Planowanie i organizowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego personelu.
6. Opracowywanie planów pracy Działu oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.

IV. SEKCJA OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Świadczenie usług pielęgnacyjnych i pielęgniarskich niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, a wykraczającej poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
2. Umożliwienie mieszkańcom korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
3. Zaopatrzenie w leki, artykuły sanitarne i środki pomocnicze oraz przedmioty pomocnicze.
4. Ochrona zdrowia psychicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wyrażanie zgody na przebywanie mieszkańców poza Domem ( leczenie szpitalne, sanatoryjne)- wobec mieszkańców których stan zdrowia wymaga takiej zgody.
6. Pozyskiwanie zgody na pobyt w szpitalu, zabiegi i leczenie od opiekunów prawnych i mieszkańców Domu, którzy takiej zgody mogą udzielić , jeśli jest ona potrzebna.
7. Współpraca z lekarzami opieki podstawowej oraz lekarzami specjalistami w zakresie diagnozy i leczenia mieszkańców Domu.
8. Wyjazdy na konsultacje i porady medyczne z mieszkańcami Domu.
9. Prowadzenie dokumentacji medycznej mieszkańców Domu.
10. Udział w pracach Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego.
11. Pomoc w podstawowych świadczeniach opiekuńczych na rzecz mieszkańców włącznie z karmieniem i czynnościami higienicznymi.
12. Zapewnienie mieszkańcom opieki w czasie wyjazdów poza teren Domu. 13.Opracowywanie jadłospisów zgodnie z zalecanymi dietami i obowiązującymi normami żywieniowymi.
13. Otaczanie szczególną troską mieszkańców nowoprzyjętych, powracających z leczenia szpitalnego i w trudnej sytuacji zdrowotnej.
14. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie pracy sekcji.

V. SEKCJA TERAPEUTYCZNA

1. Prowadzenie terapii zajęciowej dla mieszkańców nie uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej poprzez:
a. zajęcia indywidualne
b. zajęcia grupowe
c. pracę z pedagogiem
2. Prowadzenie zajęć dostosowanych formą i metodami do indywidualny możliwości na podstawie opracowanych planów indywidualnego wsparcia.
3. Prowadzenie zajęć terapeutycznych:
a. aktywizujących
b. edukacyjnych
c. kulturalno-oświatowych
d. plastyczne
e. doświadczanie świata
f. muzyczne
g. inne mające na celu nabywanie umiejętności życiowych poprzez doświadczenia życiowe
4. Organizację czasu wolnego , świąt i uroczystości okazjonalnych.
5. Organizację działalności samorządu mieszkańców.
6. Przygotowywanie, opracowywanie, aktualizowanie planów indywidualnego wsparcia dla mieszkańców.
7. Opracowywanie i realizacja planów pracy terapeutycznej.
8. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie pracy sekcji.

VI. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Warsztaty Terapii Zajęciowej wykonują swe zadania w oparciu o przepisy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, mając na celu ogólny rozwój i poprawę sprawności każdego uczestnika.
Zadania te realizują w następującym sposób :

A. Przygotowanie bazy materialnej i merytorycznej funkcjonowania warsztatów poprzez:

1. Opracowanie rocznych planów działalności preliminarzy budżetowych.
2. Przygotowanie i wyposażenie w odpowiednie urządzenia i materiały do terapii pracowni terapeutycznych .
3. Zorganizowanie dowozów na zajęcia uczestników z dalszych rejonów.
4. Prowadzenie dokumentacji księgowej.
5. Szkolenie pracowników Warsztatów podnoszące ich kwalifikacje.
6. Tworzenie i prowadzenie programów indywidualnej terapii i rehabilitacji poszczególnych uczestników.

B. Realizowanie indywidualnego oraz grupowego programu rehabilitacji poprzez:

1. Prowadzenie różnorodnych i pobudzających zajęć w pracowniach terapeutycznych mających na celu rozwijanie umiejętności i sprawności psychofizycznych niezbędnych w pracy .
2. Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w czasie zajęć ogólnokształcących na terenie WTZ oraz w czasie wyjść i wycieczek .
3. Przygotowanie do życia w środowisku społecznym, kształceniem i utrwalaniem umiejętności planowania, oszczędzania, komunikowania się i podejmowania decyzji .
4. Poprawę kondycji psychofizycznej oraz ogólnej sprawności fizycznej, uczestnicząc w zajęciach grupowych i indywidualnych gabinetu rehabilitacji ruchowej.
5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej uczestników w trakcie zajęć k.o. wizyt w muzeach, uczestnictwa w seansach filmowych i koncertach muzycznych.
6. Nawiązywanie kontaktów z innymi ośrodkami podobnego typu oraz uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach, spotkaniach , wernisażach i festiwalach.
C. Swoje zadania Warsztaty Terapii Zajęciowej realizują w pracowniach, które znajdują się w Harbutowicach, Myślenicach i Dobczycach.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda zmiana w Regulaminie Organizacyjnym lub w załącznikach wprowadzana jest aneksem.
2. Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Powiatu Myślenice.