Jak działa Dom Pomocy

Jak działa Dom Pomocy Społecznej w Harbutowicach

Dom Pomocy Społecznej w Harbutowicach jest jednostką samorządu
terytorialnego Powiatu Myślenickiego. Jest przeznaczony dla osób dorosłych mężczyzn i kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. W domu zamieszkuje 75 mieszkańców na terenie 4 oddziałów mieszkalnych, wydzielonych na podstawie układu architektonicznego, wykorzystanego do podziału na część męską i żeńską oraz podziału dla grup bardziej i mniej sprawnych mieszkańców.
DPS latem
Mieszkańcy Domu zasiedlają pokoje 1, 2 i 3 osobowe z metrażem dostosowanym do ogólnopolskiego standardu dla domów pomocy społecznej. Poza pokojami mieszkalnymi, mieszkańcy dysponują, stołówką, pracowniami terapeutycznymi oraz powierzchniami ogólnego użytku zwanymi pokojami dziennymi. W Domu funkcjonuje 5 pracowni terapii zajęciowej oraz gabinet rehabilitacji ruchowej. Najbardziej sprawni mieszkańcy biorą udział w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej, które położone są w pobliżu budynków mieszkalnych Domu Pomocy.

Zajęcia w pracowniach dostosowane są do poziomu intelektualnego oraz fizycznego mieszkańców. Pracownie prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów stosujących nowoczesne metody terapii.

Mieszkańcy przyzwyczajeni są do rytmu dnia, który wyznaczają stałe pory posiłków oraz terminy rozpoczęcia zajęć terapeutycznych. Tylko niewielka liczba mieszkańców nie uczestniczy w zajęciach grupowych, wybierając indywidualny sposób spędzanaia czasu. Wybór pracowni oraz sposobu spędzania czasu, zależy głównie od woli mieszkańca. Jeżeli taka jest chęć mieszkańca, może on uczestniczyć czynnie w pracach pomocniczych na terenie swego pobytu. Niektórzy mieszkańcy pomagają w organizacji posiłków, w sprzątaniu pomieszczeń oraz w transporcie brudnej pościeli czy odzieży do brudownika. Bardzo mile widziane jest wspieranie słabszych mieszkańców przez ich silniejszych i sprawniejszych kolegów. Jest to zjawisko wcale nie rzadkie.

Osoby, które wymagają wsparcia zdrowotnego otrzymują go ze strony pracowników sekcji opieki zdrowotnej. Sekcja ta zapewnia mieszkańcom regularne konsultacje medyczne na terenie Domu, sprawowane przez lekarza ogólnego raz w tygodniu oraz konsultacje i zabiegi specjalistyczne na terenie Domu i w wyspecjalizowanych placówkach medycznych, zależnie od potrzeb. Praca sekcji opieki zdrowotnej wspierana jest przez pielęgniarki środowiskowe sprawujące w Domu opiekę długoterminową dla najsłabszych mieszkańców.

Na terenie Domu zlokalizowane jest miejsce kultu religijnego gdzie posługę duchową prowadzi ksiądz kapelan. Mieszkańcy korzystają z możliwości przystępowania do sakramentów św. oraz uczestnictwa w modlitwach, naukach i pogadankach dostosowanych do ich poziomu intelektualnego.

W okresie sprzyjąjącej pogody mieszkańcy korzystają z możliwości zajęć plenerowych w otaczającym Dom parku. Do dyspozycji mieszkańców i uczestników WTZ jest 2,5 ha pięknej zieleni z miejscami do relaksu, grillowania i zajęć fizycznych. Teren jest ogrodzony i utrzymywany przez pracowników w stylu ogrodu angielskiego.

Dla bardziej sprawnych mieszkańców organizowane są wycieczki kilkudniowe i wyjazdy jednodniowe do atrakcyjnych miejsc w bliższej i dalszej okolicy. Rodziny mieszkańców uczestniczą w dorocznych spotkaniach świątecznych i odwiedzają swoich bliskich bez żadnych ograniczeń. Mieszkańcy zabierani są często na przepustki do swoich rodzin i bliskich i otrzymują z tego tytułu zwrot kosztów.

Praca Domu wspierana jest przez Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych KOLONIA, które zgodnie ze statutem pomaga w trudnych sytuacjach mieszkańcom oraz organizuje dla nich imprezy i zajęcia integracyjne. Co roku na terenie parkowym organizowany jest przez Stowarzyszenie wielki Turniej Sportowy Osób Niepełnosprawnych o Memoriał Tadeusza Piekarza. W imprezie tej, poza mieszkańcami Domu, bierze udział kilkuset uczestników z zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji. Stowarzyszenie organizuje koncerty i bale charytatywne. Wydaje tomiki poezji osób niepełnosprawnych. Aktywizuje fizycznie i artystycznie mieszkańców i uczestników WTZ i Środowiskowego Domu Samopomocy z Sułkowic i Lubnia. Niepełnosprawni mogą się cieszyć z owoców swojej aktywności w postaci tomików wierszy czy płyt muzycznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach oraz Starostwo Powiatowe organizuje co roku imprezę pod nazwą Myślenickie Spotkania Integracyjne. Dzięki wysiłkowi organizacyjnemu pracowników Starostwa oraz hojności sponsorów, mieszkańcy Domu mogą się spotkać z kolegami z innych podobnych instytucji i organizacji. Mogą zaprezentować swoje dokonania artystyczne, najeść się smakołyków, otrzymać nagrody, potańczyć, zagrać w różne gry i pobawić się jazdą na koniach, quadach, samochodach terenowych itp.

Mieszkańcy Domu traktowani są podmiotowo. Dla większości z nich organizowane są indywidualne wyjazdy na zakupy, imprezy urodzinowe , imieninowe itp. Bardziej świadomi tworzą samorząd mieszkańców, który proponuje organizację ciekawych imprez i zajęć zgodnie z oczekiwaniami.

Każdy z mieszkańców, ma wybranego Pracownika Pierwszego Kontaktu, którego zadaniem jest być indywidualną podporą dla mieszkańca oraz dbać o jego interesy i stan posiadania na terenie Domu.

Zespół Opiekuńczo Terapeutyczny opracowuje dla każdego mieszkańca indywidualny plan wsparcia, który jest regularnie ewaluowany na spotkaniach zespołu.

Nowi mieszkańcy są szczególnie zaopiekowani w celu dobrej aklimatyzacji i przezwyciężenia traumy związanej ze zmianą miejsca pobytu. Ich osoby poddane są uwadze wszystkich pracowników aby czas przystosowania do nowych warunków życia był jak najbardziej łagodny i miły.

Większość naszych mieszkańców to osoby niezamożne z ubogich rodzin lub osoby rodzin nieposiadające. W razie potrzeby ich problemy materialne wspierane są przez Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych KOLONIA, które utrzymuje się z darowizn i odpisów 1% od podatku od osób fizycznych.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego noszącym numer w KRS (w Krajowym Rejestrze Sądowym) 0000039520. Numer konta na który można wpłacać darowizny znajduje się w BSR O/Sułkowice : 71 8589 0006 0170 0000 0228 0006.

Gorąco zachęcamy do odpisu 1% swego podatku na rzecz Stowarzyszenia KOLONIA. Zachęcamy również do darowizn finansowych na podane wyżej konto

Ofiarodawcom składamy w imieniu naszych mieszkańców serdeczne podziękowania.