Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony DPS Harbutowice

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Dom Pomocy Społecznej w Harbutowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-21.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-21

Raport GUS o stanie zapewnienia dostępności -stan na dzień 01.01.2021

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-21.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Dane kontaktowe:

adres e-mail: kontakt@dpsharbutowice.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 273-20-02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Domu Pomocy Społecznej im. T. Piekarza zlokalizowany jest  w Harbutowicach , ul. Beskidzka 3, gm. Sułkowice  przy drodze wojewódzkiej nr 956  na kierunku  Sucha Beskidzka – Kraków.

Wejście główne do Domu Pomocy Społecznej dostępne z poziomu terenu, które znajduje się na północnej fasadzie budynku, frontem do drogi wojewódzkiej nr 956 na wprost bramy wjazdowej, szerokość drzwi wejściowych powyżej 90 cm co umożliwia swobodne wejście bądź wjechanie wózkiem inwalidzkim.

Próba wejścia do placówki możliwa jest na dwa sposoby:

– poprzez wybranie przycisku domofonu znajdującego się przy  głównej bramie  wjazdowej,

– poprzez wybranie przycisku domofonu znajdującego się przy głównym wejściu.

Domofon umieszczony jest na wysokości umożliwiającej dostęp dla osoby na wózku inwalidzkim. Drzwi otwierane są przez pracownika ośrodka Domu Pomocy Społecznej.

Dom Pomocy Społecznej w Harbutowicach im. Tadeusza Piekarza ze względów architektonicznych i organizacyjnych jest podzielony na cztery oddziały mieszkalne. Pierwsze trzy mieszczą się w budynku głównym oznaczonym literą „A”. Oddział IV zajmuje osobny budynek „B1” w pobliżu. W Domu funkcjonują pracownie terapeutyczne oraz gabinet rehabilitacji ruchowej oraz kuchnia.

Budynek „A”                                         

W budynku A znajduje się winda osobowa przystosowana do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Winda znajduje się po prawej stronie w przewiązce od wejścia głównego. Winda wyposażona jest w panele z informacją w alfabecie Braille’a, przycisk ZERO jest odznaczony kolorem. Winda posiada wyświetlacz pokazujący numer piętra oraz informację głosową, na którym piętrze znajduje się kabina. Winda posiada drzwi otwierające i zamykające się automatycznie.

W budynku, w pobliżu wejścia głównego umieszczona jest tablica informacyjna zawierająca wykaz pomieszczeń.

Administracja i Sekretariat DPS znajduje się na czwartym piętrze w drugim pokoju po prawej stronie od wejścia głównego – wejście poprzez windę.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia oraz toalety dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane  na  każdej kondygnacji poza parterem.  Przemieszczanie się osób niepełnosprawnych pomiędzy poszczególnymi piętrami możliwy jest wyłącznie za pomocą windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść
z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. DPS  nie dysponuje środkami umożliwiającymi komunikację z tłumaczem języka migowego. Dom posiada monitoring zewnętrzny, oznaczenie dróg ewakuacyjnych i system p.poż.

Na parkingu mieszącym się przy DPS wyznaczono i oznakowano jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.  Miejsce parkingowe znajdujące się z lewej strony  budynku „A” . Do parkingu prowadzi wybrukowana powierzchnia bez barier architektonicznych.

Budynek „ B1”

W budynku mieści się IV oddział. Do budynku prowadzi zejście w formie wybrukowanej pochyłej powierzchni. Wejście po schodach. W budynku brak windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.


Budynek „ B2”Warsztaty Terapii Zajęciowej

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W HARBUTOWICACH

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Harbutowicach mają swoją siedzibę na terenie DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ im. TADEUSZA PIEKARZA
w HARBUTOWICACH.

Adres: ul. Beskidzka 3, 32-440 Harbutowice

Budynek WTZ mieści się przy drodze wojewódzkiej nr 956, wjazd na teren posesji brama główna, mieszcząca się naprzeciwko budynku Domu Pomocy Społecznej im. T. Piekarza w Harbutowicach.

Współrzędne GPS 49°49’23.344″N, 19°47’20.082″E

Na parkingu mieszczącym się przy  WTZ wyznaczono miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce parkingowe znajduje się na wprost schodów oraz wejścia głównego do WTZ

Dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się wózkach inwalidzkich dojazd do wejścia głównego pochylnią, umieszczoną wzdłuż budynku.

Dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się wózkach inwalidzkich dojazd do wejścia głównego pochylnią, umieszczoną wzdłuż budynku.

Wejście główne do WTZ zlokalizowane jest na północnej fasadzie budynku, frontem do drogi wojewódzkiej nr 956, szerokość drzwi wejściowych powyżej 90 cm.

W strefie wejściowej budynku,  po lewej  stronie znajduje się  tablica informacyjna zawierająca plan obiektu (Tablica 1 – plan parteru, Tablica 2 – plan I piętra).Tablica 1:

Tablica 2:

Informacje ogólne:

Administracja WTZ oraz biuro Kierownika WTZ mieści się na pierwszym piętrze. Dojście wewnętrzną klatką schodową.

Dla osób poruszających się na wózku placówka  posiada schodołaz, windy brak.

Pomoc w przemieszczaniu się schodołazem zapewnia kadra WTZ.

Budynek posiada cztery toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Toalety mieszczą się na parterze i I piętrze.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

WTZ  nie dysponuje środkami umożliwiającymi komunikację z tłumaczem języka migowego.

Do pomieszczeń WTZ można wejść z psem asystującym/psem przewodnikiem (dostępny cały obiekt).