Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

Dom Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach  współrealizuje projekt:

  • „Zapewnienie bezpieczeństwa  i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
  • Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój  finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.
  • Realizatorem projektu jest Narodowy Fundusz Zdrowia.
  • Dofinansowanie projektu:  22 463,40  zł
  • Okres realizacji grantu: 01.05 2020 r. do 31.12.2020 r.
  • Cel projektu:

Celem projektu jest wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach, wykonujących wyłącznie pracę w ramach usług publicznych, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt. Środki te pomogły ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pensjonariuszy oraz personelu.