Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach w ramach projektu „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” – II nabór.

Nasza placówka realizuje grant pn. Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej im. T. Piekarza w Harbutowicach w związku z zagrożeniem COVID-19 w ramach projektu „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” – II nabór.

Cele główny grantu: Organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników i wolontariuszy, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez nagrodzenie pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami poprzez poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej  w Harbutowicach poprzez organizację odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników  i wolontariuszy w związku  z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi  : 49 347,25z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

  • 49 347,25 zł – Dodatki do wynagrodzeń, premie, nagrody dla Pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami, świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne przez okres 1 miesiąca;

Okres realizacji grantu: od 22 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

W wyniku realizacji grantu zapewniona zostanie opieka nad mieszkańcami poprzez:

  1. wypłatę nagród  za pracę w okresie 1 miesiąca, dla pracowników DPS mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami.

Projekt „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” – II nabór, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.