Odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej im. T. Piekarza w Harbutowicach

Poniżej przedstawiamy Państwu zaktualizowane rekomendacje MRiPS, MZ i GIS dla domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w związku ze szczepieniami mieszkańców i pracowników tych placówek przeciwko COVID-19.

Jednocześnie informujemy, że odwiedziny w Domu będą odbywać się wg poniższych zasad.

Mieszkańcy Zaszczepieni przeciwko COVID-19 Niezaszczepieni przeciwko COVID-19
Osoby odwiedzające
Zaszczepione przeciwko COVID-19 DOZWOLONE z zachowaniem reżimu sanitarnego (Zał. nr 2) DOZWOLONE
z zachowaniem wzmożonego reżimu sanitarnego (Zał. nr 3)
Niezaszczepione przeciwko COVID-19, ozdrowieńcy oraz osoby z negatywnym wynikiem testu w kierunku COVID-19 (wynik ważny do 48 h od daty pobrania) DOZWOLONE z zachowaniem reżimu sanitarnego (Zał. nr 2) DOZWOLONE
z zachowaniem
wzmożonego reżimu
sanitarnego
(Zał. nr 3)
Niezaszczepione przeciwko COVID-19, oraz osoby bez wykonanego wcześniej testu w kierunku COVID-19 DOZWOLONE z zachowaniem wzmożonego reżimu sanitarnego (Zał. nr 3) Tylko w uzasadnionych sytuacjach przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego, na podstawie zgody Dyrektora placówki (Zał. nr 3)

Załącznik nr 2.

Podstawowe zasady reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane podczas odwiedzin mieszkańców placówek:

 1. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 2. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego (min. 30 sek.) umycia rak wodą z mydłem niezwłocznie po wejściu do obiektu.
 3. Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos.
 4. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy mieszkańcu placówki przez osobę odwiedzającą możliwe jest po uprzednim (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnym umyciu lub zdezynfekowaniu przez nią rąk.
 5. Podczas wizyty należy unikać gromadzenia się w jednym miejscu oraz bardzo bliskiego kontaktu z mieszkańcem jak przytulanie, uściski, pocałunki.
 6. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby.
 7. Niezbędna jest rejestracja osób odwiedzających (imię i nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego mieszkańca).
 8. Personel placówki odpowiedzialny jest za wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz w miarę możliwości również w jej trakcie.

Załącznik nr 3.

Zasady wzmożonego reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane podczas odwiedzin mieszkańców placówek:

 1. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 2. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego (min. 30 sek.) umycia rak wodą z mydłem niezwłocznie po wejściu do obiektu.
 3. Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos.
 4. Preferowaną formą odwiedzin są spotkania na zewnątrz budynku (ogród, park, altana).
 5. W czasie wizyty zalecane jest zachowanie dystansu min. 1,5 m od odwiedzanego mieszkańca i innych osób przebywających w placówce.
 6. Rekomenduje się stworzenie takich warunków w placówce, aby odwiedzający miał kontakt tylko z osobą odwiedzaną i zaszczepionym personelem placówki, wskazanym do organizacji odwiedzin.
 7. Mieszkańca może odwiedzać jednocześnie maksymalnie 1 osoba.
 8. Niezbędna jest rejestracja osób odwiedzających (imię i nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego mieszkańca).
 9. W szczególnych sytuacjach jak np. pożegnanie – gdy wizyta odbywa się w budynku, personel placówki odpowiedzialny jest za wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz w miarę możliwości również w jej trakcie.