„Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19 w Powiecie Myślenickim”

Nasza placówka realizuje grant pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19 w Powiecie Myślenickim” w ramach zadania grantowego pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19″.

Cel główny grantu w zakresie zadania B: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Myślenicki, w związku z zagrożeniem i skutkami C0VID-19 poprzez zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem.

Wsparcie dotyczy: DPS w Pcimiu, DPS „Biały Potok” w Trzemeśni, DPS im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach.

Wartość grantu wynosi 24.720,00 zł z Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji grantu: od 21.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19″ Jest realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19″ jest realizowane przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Społecznego”. Bezpośrednim realizatorem zadania grantowego w imieniu Powiatu Myślenickiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.