Aktualności

Informacja o zrealizowaniu projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.”

Dom Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach  współrealizował projekt:„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Projekt zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój  finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Realizatorem projektu był Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dofinansowanie projektu:  22 463,40  zł

Cel projektu:

Celem projektu było wsparcie pielęgniarek, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt. Dodatki do wynagrodzeń zostały wypłacone pielęgniarkom, wykonującym wyłącznie pracę w ramach usług publicznych.

Środki te pomogły ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pensjonariuszy oraz personelu.

Informacja o realizacji grantu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom.”

Nasza placówka zrealizowała grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Celem głównym grantu była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wyniosła 89 355  PLN w tym:

  • 77 700 PLN z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz
  • 11 655 PLN wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020r

W wyniku realizacji grantu:

  1. doposażyliśmy stanowiska pracy personelu DPS im. Tadeusz Piekarza w Harbutowicach oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19,
  2. doposażyliśmy Dom Pomocy Społecznej im. Tadeusz Piekarza w Harbutowicach w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu było Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Odwiedziny mieszkańców

Mieszkańcy zaszczepieni dwoma dawkami mogą spotkać się z rodzinami w parku wokół Domu. Do dyspozycji pozostaje też pokój odwiedzin (od poniedziałku do piątku w budynku administracji).

W celu bezpiecznej i sprawnej organizacji odwiedzin prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami Domu.

Bez zmian pozostaje dotychczasowa forma odwiedzin czyli w holu budynku przez szybę bez bezpośredniego kontaktu.

Osoby odwiedzające prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego.

Informujemy również, że w ramach realizacji zadania grantowego ” Sami- Dzielni” jest możliwość komunikacji zdalnej z mieszkańcami, poprzez Skype – dane dostępu: Dps Harbutowice1 lub Dps Harbutowice2.

Wielkanoc 2021

„Chrystus zmartwychwstał, aby człowiek znalazł autentyczne znaczenie istnienia, aby człowiek żył pełnią własnego życia: aby Człowiek żył z Boga i w Bogu” – Jan Paweł II

W imieniu Mieszkańców  Domu składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

Aby te Święta przepełnione były pokojem, miłością i odpoczynkiem .
Niech radosny dzień Zmartwychwstania Pańskiego
odnowi  wiarę i wniesie nadzieję,
 a powracająca do życia natura będzie natchnieniem
w codziennym życiu.

Jednocześnie przypominamy, iż odwiedziny mieszkańców odbywają się w dalszym ciągu w reżimie sanitarnym, rozmowa z mieszkańcami jest możliwa poprzez szybę w oknie na parterze budynku. Przywiezione dla mieszkańców rzeczy przekazują Państwo poprzez personel DPS. O wszelkich zmianach dotyczących odwiedzin informacji będziemy udzielać na bieżąco.