Aktualności

Ogłoszenie dotyczące odwiedzin Mieszkańców

Szanowni Państwo,

Ze względu na właściwą organizację pracy personelu opiekuńczego, szczególnie w soboty, niedziele i święta, uprzejmie prosimy o korzystanie z czasu odwiedzin Mieszkańców w godzinach od 9.00 do 12.00 oraz po południu od 14.00 do 17.00.

Projekt Bezpieczny Dom

Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach w ramach projektu „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” –  III nabór.

Nasza placówka realizuje grant pn. Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej im. T. Piekarza w Harbutowicach w związku z zagrożeniem COVID-19 w ramach projektu „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” – III nabór.

Cel główny grantu: Organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi  : 23 085,51 zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

23 085,51 zł – nagrody dla pracowników, mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami, świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne przez okres 1 miesiąca;

Okres realizacji grantu: od 01 października 2021 r. do 31 października 2021 r.

W wyniku realizacji grantu zapewniona zostanie opieka nad mieszkańcami poprzez: wypłatę nagród za pracę w okresie 1 miesiąca, dla pracowników DPS mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami, świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne przez okres 1 miesiąca.

Projekt „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” – III nabór, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Więcej o: Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo,

Z uwagi na utrzymujący się nadal wysoki wzrost zakażeń, prosimy o korzystanie z możliwości odwiedzin naszych Mieszkańców według podanego wcześniej schematu.

W okresie świąteczno-noworocznym nie przewidujemy wyjazdów Mieszkańców na urlopy.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i dziękujemy za troskę o zdrowie własne i bliskich.

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru

Przyniesie spokój i radość.

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia

Żyje własnym pięknem.

A Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem

życzą

Dyrekcja, Pracownicy i Mieszkańcy

Domu Pomocy Społecznej z Harbutowic

Odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej im. T. Piekarza w Harbutowicach

Poniżej przedstawiamy Państwu zaktualizowane rekomendacje MRiPS, MZ i GIS dla domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w związku ze szczepieniami mieszkańców i pracowników tych placówek przeciwko COVID-19.

Jednocześnie informujemy, że odwiedziny w Domu będą odbywać się wg poniższych zasad.

Mieszkańcy Zaszczepieni przeciwko COVID-19 Niezaszczepieni przeciwko COVID-19
Osoby odwiedzające
Zaszczepione przeciwko COVID-19 DOZWOLONE z zachowaniem reżimu sanitarnego (Zał. nr 2) DOZWOLONE
z zachowaniem wzmożonego reżimu sanitarnego (Zał. nr 3)
Niezaszczepione przeciwko COVID-19, ozdrowieńcy oraz osoby z negatywnym wynikiem testu w kierunku COVID-19 (wynik ważny do 48 h od daty pobrania) DOZWOLONE z zachowaniem reżimu sanitarnego (Zał. nr 2) DOZWOLONE
z zachowaniem
wzmożonego reżimu
sanitarnego
(Zał. nr 3)
Niezaszczepione przeciwko COVID-19, oraz osoby bez wykonanego wcześniej testu w kierunku COVID-19 DOZWOLONE z zachowaniem wzmożonego reżimu sanitarnego (Zał. nr 3) Tylko w uzasadnionych sytuacjach przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego, na podstawie zgody Dyrektora placówki (Zał. nr 3)

Załącznik nr 2.

Podstawowe zasady reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane podczas odwiedzin mieszkańców placówek:

 1. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 2. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego (min. 30 sek.) umycia rak wodą z mydłem niezwłocznie po wejściu do obiektu.
 3. Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos.
 4. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy mieszkańcu placówki przez osobę odwiedzającą możliwe jest po uprzednim (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnym umyciu lub zdezynfekowaniu przez nią rąk.
 5. Podczas wizyty należy unikać gromadzenia się w jednym miejscu oraz bardzo bliskiego kontaktu z mieszkańcem jak przytulanie, uściski, pocałunki.
 6. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby.
 7. Niezbędna jest rejestracja osób odwiedzających (imię i nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego mieszkańca).
 8. Personel placówki odpowiedzialny jest za wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz w miarę możliwości również w jej trakcie.

Załącznik nr 3.

Zasady wzmożonego reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane podczas odwiedzin mieszkańców placówek:

 1. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 2. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego (min. 30 sek.) umycia rak wodą z mydłem niezwłocznie po wejściu do obiektu.
 3. Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos.
 4. Preferowaną formą odwiedzin są spotkania na zewnątrz budynku (ogród, park, altana).
 5. W czasie wizyty zalecane jest zachowanie dystansu min. 1,5 m od odwiedzanego mieszkańca i innych osób przebywających w placówce.
 6. Rekomenduje się stworzenie takich warunków w placówce, aby odwiedzający miał kontakt tylko z osobą odwiedzaną i zaszczepionym personelem placówki, wskazanym do organizacji odwiedzin.
 7. Mieszkańca może odwiedzać jednocześnie maksymalnie 1 osoba.
 8. Niezbędna jest rejestracja osób odwiedzających (imię i nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego mieszkańca).
 9. W szczególnych sytuacjach jak np. pożegnanie – gdy wizyta odbywa się w budynku, personel placówki odpowiedzialny jest za wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz w miarę możliwości również w jej trakcie.

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19 – II nabór.

Nasza placówka współrealizuje projekt p.n. „Zapewnienie bezpieczeństwa  i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19 – II nabór.”

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

Realizatorem projektu jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Dofinansowanie projektu:  7 642,72 zł

 

Cel projektu:

 

Celem projektu jest wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach, wykonujących wyłącznie pracę w ramach usług publicznych, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt. Środki te pomogły ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pensjonariuszy oraz personelu.

Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach w ramach projektu „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” – II nabór.

Nasza placówka zrealizowała grant pn. Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej im. T. Piekarza w Harbutowicach w związku z zagrożeniem COVID-19 w ramach projektu „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” – II nabór.

Cele główne grantu: Organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników i wolontariuszy, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez nagrodzenie pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami, poprzez poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach, poprzez organizację odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników  i wolontariuszy w związku  z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wyniosła: 49 347,25 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

 • 49 347,25 zł – Dodatki do wynagrodzeń, premie, nagrody dla Pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami, świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne przez okres 1 miesiąca;

Okres realizacji grantu: od 22 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

W wyniku realizacji grantu zapewniona została opieka nad mieszkańcami poprzez:

 1. wypłatę nagród  za pracę w okresie 1 miesiąca, dla pracowników DPS mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami.

Projekt „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” – II nabór, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

„Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19 w Powiecie Myślenickim”

Nasza placówka realizuje grant pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19 w Powiecie Myślenickim” w ramach zadania grantowego pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19″.

Celem głównym grantu, w zakresie zadania B: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Myślenicki, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 jest zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem.

Wsparcie dotyczy: DPS w Pcimiu, DPS „Biały Potok” w Trzemeśni, DPS im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach.

Wartość grantu wynosi 24.720,00 zł z Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji grantu: od 21.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19″ Jest realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19″ jest realizowane przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Społecznego”.

Bezpośrednim realizatorem zadania grantowego w imieniu Powiatu Myślenickiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.