Informacja o realizacji grantu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom.”

Nasza placówka realizuje grant  w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Celem głównym grantu jest : poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 89 355  PLN w tym:

  • 77 700 PLN z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz
  • 11 655 PLN wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020r

W wyniku realizacji grantu nastąpi:

  1. doposażenie stanowisk pracy personelu DPS im. Tadeusz Piekarza w Harbutowicach    oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19,
  2. doposażenie Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusz Piekarza w Harbutowicach  w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.