INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO); poniżej informacja do zapoznania się.
Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych/danych osobowych Pensjonariusza, Uczestnika jest Dom Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach zwany dalej „Administratorem”. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Dom Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach, Harbutowice 1,  32-440 Sułkowice lub telefonując pod numer: 12 273 20 02. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych/danych osobowych Pensjonariusza, Uczestnika mogą Państwo również skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pani Iwona Cygan-Opyt, pisząc na adres: biuro@kancelariacygan.pl.

2. Państwa dane osobowe/dane osobowe Pensjonariusza będą przetwarzane w celu świadczenia usług statutowych Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej oraz Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z późniejszymi  zm., Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej;

3. Państwa dane osobowe/dane osobowe Pensjonariusza przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższego celu. Nie udostępniamy Państwa danych/danych osobowych Pensjonariusza innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz wyrażonych przez Państwa zgód.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych/danych Pensjonariusza do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Państwa dane/dane Pensjonariusza mogą być przekazywane: (1) placówkom medycznym i osobom świadczącym usługi medyczne i rehabilitacyjne na rzecz Pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach (2) Starostwu Powiatowemu w Myślenicach, Urzędom i Instytucjom w ramach realizacji Ustawy o Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach : PCPR ,OPS, GOPS MOPS, MGOPS, ZUS, KRUS, ROPS, PFRON, Sądy, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie (3) podmiotowi świadczącemu usługi IT, (4) operatorom pocztowym i kurierom.

5.    Państwa dane/dane osobowe Pensjonariusza będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.

6.    Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

7.    Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Przekazanie nam Państwa danych osobowych/danych osobowych Pensjonariusza jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdego podopiecznego, wobec którego realizujemy cel opisane w punkcie 2. Konsekwencją nie podania przez Państwa danych osobowych jest brak możliwości udzielenia świadczeń.

9.    W oparciu o Państwa dane osobowe/dane osobowe Pensjonariusza Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.